ELWAN
by Tinariwen

Elwan is Tinariwen's seventh studio album. Available in CD Digipack or vinyl.

The vinyl comes in 2x 180g black 12" LP with Side D etching.

Elwan tracklist (CD):

Tiwàyyen
Sastanàqqàm
Nizzagh Ijbal
Hayati
Ittus
Ténéré Tàqqàl
Imidiwàn n-àkall-in
Talyat
Assàwt
Arhegh ad annàgh
Nànnuflày

CD
€9,60 €12,00
VAT excl. €8,00